Dừa trở thành cây công nghiệp chủ lực

Ngày 26-1-2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 (gồm các cây: cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, dừa). Trong đó, có cây dừa, với sản lượng phấn đấu đạt từ 2,1 - 2,3 triệu tấn đến năm 2030, góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành nông lâm thủy sản, hiệu quả sản xuất, đờ̀i sống dân cư nông thôn và bảo vệ môi trường.